Condicions generals de compra

Titular i condicions generals de contractació

 

Les presents Condicions Generals de Contractació, d’ara endavant, CGC, regulen les condicions de compra dels diferents productes oferts a la pàgina web www.mercatdelninot.com/ titularitat de ASSOCIACIÓ ADMINISTRATIVA DE CONCESSIONARIS DEL MERCAT DEL NINOT, d’ara endavant, MERCAT DEL NINOT, amb CIF G08869604 i domicili a MALLORCA, 133-157 08036 BARCELONA (BARCELONA).

 

Els usuaris que realitzin compres  a www.mercatdelninot.com/ accepten plenament les presentis CGC i quedaran vinculats per aquestes tal com estiguessin redactades al moment de la contractació. Serà requisit indispensable la lectura i acceptació de les CGC amb caràcter previ a la compra de qualsevol producte a través de www.mercatdelninot.com/. Tanmateix, es condició prèvia i obligatòria per poder procedir amb la contractació, l’acceptació de la política de privacitat.

 

MERCAT DEL NINOT es reserva el dret a modificar les CGC, a qualsevol moment i sense previ avís. Les CGC estaran sempre accessibles des de la pàgina web, perquè l’usuari pugui consultar-les o imprimir-les a qualsevol moment.

 

Informació general sobre la contractació dels serveis

 

Només podran adquirir productes www.mercatdelninot.com/ els majors de 18 anys amb capacitat suficient per contractar.

La contractació del servei suposa l’adquisició o compra de qualsevol dels cursos o tallers oferts al lloc web, així com altres productes o serveis. Les característiques, així com en el seu cas, condicions particulars i especificitats de cada un dels cursos o tallers oferts poden ser consultades a la descripció incorporada al llarg del procés de compra i de forma prèvia a la contractació. La prestació del servei tindrà una duració o data determinada que s’indicarà a la informació proporcionada i que correspondrà amb la duració del curs contractat.

Els diferents cursos i tallers poden ser prestats en modalitat online i/o presencial conforme al especificat en cada cas.

 

Procediment de compra

 

El procés de compra és molt senzill, tant si és la primera vegada que compra en www.mercatdelninot.com/ com si ja ha comprat amb anterioritat, ja que no es requereix cap registre previ.

 

Fases a seguir per completar el procediment de contractació:

  1. ESCULL: l’usuari ha d’escollir un dels productes oferts inclosos al lloc web. En la mateixa pàgina del producte es poden observar les característiques, modalitats, dates, així com la descripció i el seu preu (IVA inclòs). Haurà d’escollir també la modalitat i les dates del curs en cas d’opcions disponibles.
  2. COMPRA: per procedir i accedir a la última fase de pagament, és necessari complimentar el formulari amb les dades necessàries que son requerides per a completar la reserva o inscripció. És necessari el tractament de dades personals, de forma que es important llegir atentament la política de privacitat de forma prèvia al enviament del formulari i el pagament.
  3. CONFIRMACIÓ I PAGAMENT: finalment, haurà de seleccionar la forma de pagament i introduir les dades sol·licitades en el marc de la passarel·la de pagament habilitada seguint les instruccions indicades a la pantalla. L’usuari haurà de clicar al botó de pagament o finalització per tal de formalitzar la compra. De forma prèvia es necessari que l’usuari accepti les presents CGC, així com la política de privacitat mitjançant la casella habilitada al respecte.

 

En finalitzar la seva comanda, se li enviarà un correu electrònic confirmant la recepció del mateix i especificant tots els detalls de la comanda, com per exemple la forma de pagament triada, adreça d’enviament indicada. Si observés un error en l’adreça indicada o en qualsevol altre punt de la comanda, haurà de notificar-ho immediatament a info@mercatdelninot.com per procedir a corregir l’error.

 

Preus

 

Tots els preus indicats a la pàgina web, són amb IVA inclòs. No obstant això, veuràs el desglossament del preu i l’IVA abans de finalitzar la comanda.

MERCAT DEL NINOT es reserva el dret de modificar els preus a qualsevol moment, respectant sempre el preu indicat al moment de la compra.

 

Formes de pagament

Pagament mitjançant targeta:

 

El client pot triar el pagament mitjançant targeta de crèdit, realitzant-se l’operació al moment de realització de la comanda.

 

En www.mercatdelninot.com/ s’utilitza el sistema denominat SSL (Secure Sockets Layer), sistema de pagament en un entorn segur ja que permet el xifrat de la informació transmesa durant la transacció, assegurant la confidencialitat de la mateixa.

 

Com a mesura de protecció enfront del frau, MERCAT DEL NINOT podria sol·licitar mitjançant un correu electrònic als clients l’enviament de documentació addicional per certificar la identitat del comprador com a propietari lícit de la targeta de crèdit. Aquesta acreditació podrà adjuntar-se de manera digital en format pdf o jpg en el mateix correu electrònic en el qual se sol·liciti, per agilitar els tràmits de validació de la comanda i procedir al seu enviament al més aviat possible.

 

Devolucions i dret de desistiment

 

El consumidor i usuari tindrà dret a desistir del contracte durant un període de 14 dies naturals sense indicar el motiu i sense incórrer en cap cost diferent a les despeses de devolució, que seran de compte del consumidor. Pot comunicar-ho mitjançant el nostre formulari de dret de desistiment o bé realitzar un altre tipus de declaració inequívoca en la qual assenyali la seva decisió de desistir del contracte, dins d’aquest termini a info@mercatdelninot.com. 

 

En cas de desistiment per la seva banda, li retornarem els diners si escau cobrats, sense cap cost addicional (exceptuant les despeses de lliurament) sense demores indegudes i, en qualsevol cas, abans que hagin transcorregut 14 dies naturals des de la data en què hàgim tingut coneixement de la seva decisió de desistiment del contracte.

 

Tanmateix, l’informem de que el dret de desistiment no serà aplicable en aquells supòsits en que hagi començat la execució del servei i/o el client hagi descarregat contingut dels cursos, així com hagi accedir a la informació o contingut d’aquests.

 

En relació als cursos i tallers oferts, ASSOCIACIÓ ADMINISTRATIVA DE CONCESSIONARIS DEL MERCAT DEL NINOT permet la cancel·lació o anul·lació de la contractació del servei encara que s’hagi accedit el termini de 14 dies del seu dret de desistiment, sempre i quan aquesta es realitzi abans de les 14h del mateix dia en que es realitza el taller. En aquest cas, es procedirà a la devolució de l’import mitjançant el sistema de pagament utilitzat.

 

Formulari de desistiment

 

Pot utilitzat opcionalment el següent formulari per a l’exercici del dret de desistiment. En aquest cas, haurà de completar i enviar signat conjuntament amb els productes a retornar a: MERCAT DEL NINOT, MALLORCA, 133-157 08036 BARCELONA (BARCELONA)

 

Realitzo devolució dels seguents productes exercitant el meu dret de desistiment:

________________________________________________

Data de compra:

____/____________/_______

Data de recepció dels productes:

____/____________/_______

Nom del client:

________________________________________________

Adreça del client:

________________________________________________

Dades de contacte (telèfon o e-mail):

________________________________________________

 

Data: ________________

 

Signatura del client: ________________

 

Protecció de dades de caràcter personal

 

De conformitat amb allò establert a la normativa de protecció de dades, li informem que les dades que voluntàriament ens faciliti a l’hora de realitzar qualsevol compra, passaran a formar part d’un fitxer titularitat de ASSOCIACIÓ ADMINISTRATIVA DE CONCESSIONARIS DEL MERCAT DEL NINOT, amb la finalitat de gestionar la seva compra, enviament, servei postvenda i atenció al client. A més, li enviarem periòdicament informació sobre ofertes dels nostres productes.

 

La base del tractament de les dades és l’execució d’un contracte. Les dades es conservaran com a mínim conforme el que estableixen les normatives tributària i mercantil i en tot cas mentre no sol·liciti la seva supressió.

 

Podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, així com al seu cas retirar el consentiment, per correu electrònic a info@mercatdelninot.com especificant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES” o bé per correu ordinari a MALLORCA, 133-157 08036 BARCELONA (BARCELONA). L’informem del seu dret de presentar una reclamació davant les autoritats de protecció de dades.

 

Agrairíem mantingués les seves dades personals actualitzades, perquè ASSOCIACIÓ ADMINISTRATIVA DE CONCESSIONARIS DEL MERCAT DEL NINOT pugui complir amb la seva obligació de mantenir-los exactes i llocs al dia.

 

L’usuari es compromet a facilitar dades reals i relatives a la seva persona, assumint qualsevol tipus de responsabilitat quant a la inexactitud de les dades i/o manipulació de dades relatives a terceres persones, ja que ASSOCIACIÓ ADMINISTRATIVA DE CONCESSIONARIS DEL MERCAT DEL NINOT presumirà que les dades han estat facilitades pel titular de les mateixes i que són exactes reals.

 

Departament d’atenció al client

 

Disposa d’un Departament d’Atenció al client on li atendran personalment per a qualsevol dubte que pugui tenir. Pot contactar-ho:

  • Al número de telèfon 933 234 909 
  • Per correu electronic info@mercatdelninot.com
  • Per correu ordinari a MERCAT DEL NINOT, MALLORCA, 133-157 08036 BARCELONA (BARCELONA)

 

Jurisdicció

 

Les presents CGC es regeixen per la legislació espanyola.

 

Per resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte derivat de la compra de productes en www.mercatdelninot.com/ , les parts acorden sotmetre’s als jutjats o tribunals de BARCELONA, renunciant ambdues parts a qualsevol fur o jurisdicció a la qual poguessin tenir dret, excepte fur imperatiu en el cas de consumidors i usuaris, en aquest cas el fur competent serà el corresponent al seu domicili.